L'Ajuntament de Sagunt recull en les seues Ordenances fiscals els beneficis fiscals als quals vosté es podrà acollir en instal·lar la seua empresa a la nostra ciutat. Aquestes actuacions tenen la finalitat de facilitar a les Pimes la seua implantació, creixement i consolidació.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Ordenança fiscal

Bonificacions en la quota de l'impost:

  • Bonificació entre un 10% i un 40% per declaració d'especial interés o utilitat municipal per foment de l'ocupació. Aquests percentatges poden ampliar-se en fins a un 40% en contractar treballadors empadronats en el municipi de Sagunt. (Art. 6).
  • Bonificació en un 90% per a les construccions, instal·lacions i obres destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques.
  • Bonificació d'un 70% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les quals s'incorporen sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

 

IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) Ordenança fiscal

Exempció de l'impost:

En els supòsits recollits en l'art. 2 de l'Ordenança fiscal.

Bonificacions Obligatòries (art.6):

  • Bonificació del 95% de la quota per a les Cooperatives, les seues Unions, Federacions i Confederacions, així com les Societats Agràries de Transformació.
  • Bonificació del 50% de la quota per a noves empreses durant els cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquesta.

Bonificació per creació d'ocupació (art.7):

Fins al 50% de la quota per incrementar plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

 

TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCIDES EN ESTABLIMENTS PÚBLICS O INSTAL·LACIONS Ordenança fiscal

Bonificació de fins a un 50% en els supòsits enumerats en l'art. 6 de l'Ordenança.